Connect with us

«Σπίτι μου»: Αντίστροφη μέτρηση για τους νέους όρους της επιδότησης των στεγαστικών δανείων

Ελλαδα

«Σπίτι μου»: Αντίστροφη μέτρηση για τους νέους όρους της επιδότησης των στεγαστικών δανείων

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος, μετά και την πρόσφατη ψήφιση του οικονομικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, για να ξεκινήσει η εφαρμογή της επέκτασης του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων για νέους με βελτιωμένους όρους και προϋποθέσεις συνολικού προϋπολογισμού 750 εκατ. ευρώ.

Τα νέα επιδοτούμενα δάνεια που θα δοθούν σε άγαμους ή έγγαμους ηλικίας 25 έως 39 ετών (στην περίπτωση των έγγαμων αρκεί ένας από τους δύο να πιάνει το ηλικιακό όριο) θα ανέλθουν σε 375 εκατ. ευρώ (όσο ήταν το συνολικό ποσό που κάλυψε την πρώτη φάση του προγράμματος «Σπίτι μου»), ενώ παραμένει ως βασική προϋπόθεση οι δικαιούχοι να μην έχουν στην κατοχή τους κάποιο άλλο ακίνητο.

Οι αιτήσεις και η επιδότηση

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει απευθείας στις τράπεζες, ενώ η επιδότηση του επιτοκίου ανέρχεται στο 75% του δανείου για άγαμους ή έγγαμους με έως δύο παιδιά και στο 100% αν πρόκειται για τρίτεκνους – πολύτεκνους.

Το ύψος του επιδοτούμενου δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τα 30 έτη, ενώ η κάλυψη του δανείου φθάνει στο 90% της αξίας ακινήτου.

Οι νέοι όροι

Σημαντική αλλαγή επέρχεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου στους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών δανείων. Το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει στην εφορία το νοικοκυριό είναι το ποσό των 10.000 ευρώ ωστόσο σε αυτό περιλαμβάνεται πλέον και το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πραγματικό ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ και αν με τα τεκμήρια ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η οικογενειακή κατάσταση

Όμως, πέραν του κατώτατου εισοδήματος (πραγματικού ή τεκμαρτού) υπάρχει και ανώτατο ποσό που δεν πρέπει να ξεπερνούν οι δικαιούχοι ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι άγαμοι, έγγαμοι με ή χωρίς παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ..

Συγκεκριμένα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα των άγαμων (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 16.000 ευρώ, των έγγαμων χωρίς παιδιά τις 24.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση οικογενειών με παιδιά το όριο εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Για τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 27.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Η παλαιότητα και η αξία του ακινήτου

Άλλη σημαντική αλλαγή που επήλθε με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου είναι ότι στην παλαιότητα του ακινήτου λαμβάνεται υπόψη το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και όχι από την αποπεράτωσή του όπως ίσχυε στην πρώτη φάση του στεγαστικού προγράμματος και άφηνε πολλούς εκτός προγράμματος. Η αξία του ακινήτου όπως απεικονίζεται στο συμβόλαιο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ και το εμβαδό τα 150 τετραγωνικά μέτρα. 

Επίσης, όπως ορίζει η διάταξη του νόμου, στα τετραγωνικά μέτρα δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα, ενώ το ακίνητο που αποκτάται πρέπει να βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Η απαγόρευση

Όπως και στην πρώτη φάση του προγράμματος οι νέοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο άλλο ακίνητο, ενώ αυτό που θα αποκτήσουν με χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους δεν θα μπορούν να το εκμισθώσουν, παρά μόνο εάν τους δοθεί ειδική άδεια. Ουσιαστικά θα πρέπει να συναινέσει η Δ.ΥΠ.Α. ή η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Με τον τρόπο επομένως αυτόν τίθεται πλέον ρητά μια απαγόρευση που ήδη απορρέει από τον σκοπό χορήγησης του δανείου, ο οποίος έγκειται στην απόκτηση πρώτης α’ κατοικίας από τους δικαιούχους, έτσι ώστε να μην υπάρχει περιθώριο αμφιβολιών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ειδικότερα, σε άρθρο του νέου νόμου αναφέρονται τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε  εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του  αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος».

Τέλος, το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.

www.ot.gr

APXH