Connect with us

Ξεκινά η δράση «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»-Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Ελλαδα

Ξεκινά η δράση «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»-Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Ξεκινούν οι επιδοτήσεις για τις υποδομές φόρτισης μέσω της δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» η οποία έχει στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (από τις 11 Μάϊου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023) μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou.gov.gr).

Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 – 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come – first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του προγράμματος, αντικείμενο είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν έως και σε ποσοστό 70% ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των οποίων πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα ώστε να εγκαταστήσουν σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης δηλαδή εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι είναι οι φορείς που καλύπτουν το κόστος της επένδυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης Η/Ο και διακρίνονται σε 2 Κατηγορίες (Ι και ΙΙ):

Κατηγορία Ι: Κύριοι ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός, και οι οποίοι συμβάλλονται με Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού.
Κατηγορία ΙΙ: Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)., οι οποίοι συμβάλλονται για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 80 εκατ. ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται, βάσει του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης, ως εξής:

Κατηγορία Α με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ (που κατανέμεται ανά Περιφέρεια) : Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), των οποίων η εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς είναι μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW. Επιπλέον:

-Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Κατηγορίας Α είναι οι Παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020) που έχουν προηγηθεί για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων αυτών σταθμών.

-Τα ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας καθορίζονται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, ενώ τίθενται ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου, τα οποία φτάνουν έως το 70% για τους μικρότερους πληθυσμιακά Δήμους.

Κατηγορία Β για σταθμούς φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και επιμέρους κατανομή ως εξής:

-Σταθμοί φόρτισης επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) όπως αυτοκινητόδρομοι, βασικότερα λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικοί σταθμοί (π/υ 15 εκατ. ευρώ)

-Σταθμοί φόρτισης σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α.. (π/υ 35 εκατ. ευρώ που κατανέμεται ανά Περιφέρεια)

Επιπλέον για τους σταθμούς της Κατηγορίας Β ισχύουν τα εξής:

Eπιλέξιμοι για λήψη ενισχύσεων για αυτή την κατηγορία είναι μόνο οι σταθμοί φόρτισης Η/Ο συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των τριάντα (30) kW, με εξαίρεση τους σταθμούς αυτοκινήτων (επιχειρήσεις πάρκινγκ) στις οποίες είναι επιπλέον επιλέξιμοι και σταθμοί εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των εφτά κόμμα τέσσερα (7,4) kW.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο εγκαθίστανται οι σταθμοί, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 20% (π.χ. μεγάλη εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών) έως 65% (π.χ. μικρή εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στην Θράκη). Επίσης, τίθεται μέγιστο ύψος συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ανά σταθμό φόρτισης αναλόγως την ισχύ εξόδου του σταθμού και τον τρόπο σύνδεσής του (μέγεθος παροχής) στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet, να καταχωρίσουν τα στοιχεία της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν και να επισυνάψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Κάθε αίτηση, εφόσον υποβληθεί, αποκτά μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό ενώ οι αιτούμενοι έχουν τη δυνατότητα, μετά από την υποβολή της αίτησης και πριν την έγκριση της επιδότησης να την τροποποιήσουν. Για την έγκριση ή της απόρριψης της αίτησης, η ενημέρωση γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ή διαφωνίας του ενδιαφερομένου με το ποσό της επιδότησης. Μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέσα από την εφαρμογή εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση της απόφασης απόρριψης ή ένταξης στο πρόγραμμα.

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Σε τι στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πριν από λίγες ημέρες μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο στην ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης. Από τους 1.300 δημόσια προσβάσιμους φορτιστές πριν από 4-5 χρόνια, σήμερα έχουμε τον διπλάσιο αριθμό αλλά για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να λυθεί το θέμα των υποδομών και να γίνει σωστή προτεραιοποίηση.

Πλέον ένα στα 10 αυτοκίνητα που ταξινομούνται είναι ηλεκτρικά, κάτι που καταδεικνύει τη διευρυνόμενη αποδοχή του κόσμου ενώ αξιόλογο ενδιαφέρον καταγράφει και το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, μέσα σε οκτώ μήνες έχουν υποβληθεί περίπου 17.000 αιτήσεις, ενώ στον προηγούμενο κύκλο, για να φθάσει το πρόγραμμα σε αυτό τον αριθμό είχαν περάσει 18 μήνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% των αιτήσεων αφορά σε ηλεκτρικά οχήματα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα όπου πρωτοστάτησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, το 32% σε δίκυκλα/τρίκυκλα και το 30% σε ηλεκτρικά ποδήλατα.

www.insider.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH