Connect with us

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κτιριακά έργα σε Κέντρα Υγείας σε Γρεβενά και Πιερία

Γρεβενα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για κτιριακά έργα σε Κέντρα Υγείας σε Γρεβενά και Πιερία

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο “Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης”.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η Διενεργούσα Αρχή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου – Υπουργείου Ευθύνης, ήτοι του Υπουργείου Υγείας και του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, στο όνομα και για λογαριασμό της, μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 4,2 εκατ.ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 3,2 εκατ. ευρώ ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μάιου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα κυρίως με τον Κανονισμό  για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 3.246.880,33 € ευρώ, ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 779.251,28 € ευρώ και αφορά στον ΦΠΑ 24%.

Περιγραφή του έργου

Το προς δημοπράτηση έργο θα εκτελεστεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Αντικείμενο του Έργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα δύο Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980 με αρχές ’90. Η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας στοχεύει στη λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, στην αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.).

Κέντρο Υγείας Δεσκάτης

Το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης έχει συνολική επιφάνεια έκτασης 1.129,13 τ.μ. και αποτελείται από ισόγειο όροφο και ένα υπόγειο (93,88 τ.μ.) που εξυπηρετεί βοηθητικές χρήσεις (λεβητοστάσιο και αποθήκες). Επίσης, διαθέτει εσωτερικό αίθριο για το φυσικό φωτισμό και αερισμό των θαλάμων και των χώρων του, ενώ πρόσφατα αναβαθμίστηκε ενεργειακά (2022).

Όσον αφορά τις Οικοδομικές εργασίες, καθώς και Η/Μ εγκαταστάσεις επιγραμματικά απαιτούνται:

Οικοδομικές Εργασίες:

 • Τοιχοδομές
 • Επιχρίσματα
 • Επενδύσεις τοίχων
 • Επενδύσεις δαπέδων
 • Ψευδοροφές
 • Χρωματισμοί
 • Εσωτερικά κουφώματα
 • Εξωτερικά κουφώματα
 • Αρμοί διαστολής
 • Μαρμαρικά

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ισχυρά Ρεύματα
 • Αντικεραυνική Προστασία
 • Ασθενή Ρεύματα
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Ιατρικά Αέρια

Επισημαίνεται ότι απαιτείται να εκπονηθεί η μελέτη επισκευών με σκοπό την αποκατάσταση ων φθορών που εντοπίστηκαν στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου και τα μη φέροντα δομικά στοιχεία πλήρωσής του.

Κέντρο Υγείας Αιγινίου

Το κτίριο του Κέντρου Υγείας Αιγινίου αποτελείται από έναν υπόγειο χώρο για Η/Μ εγκαταστάσεις και έναν ισόγειο χώρο, συνολικού εμβαδού περίπου 1.506,28 τ.μ. ενώ διαθέτει και εσωτερικό αίθριο για το φυσικό φωτισμό και αερισμό των θαλάμων.

Όσον αφορά τις Οικοδομικές εργασίες, καθώς και Η/Μ εγκαταστάσεις επιγραμματικά απαιτούνται:

Οικοδομικές Εργασίες:

 • Τοιχοδομές
 • Επιχρίσματα
 • Επενδύσεις τοίχων
 • Επενδύσεις δαπέδων
 • Ψευδοροφές
 • Χρωματισμοί
 • Εσωτερικά κουφώματα
 • Εξωτερικά κουφώματα
 • Αρμοί διαστολής
 • Μαρμαρικά

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ισχυρά Ρεύματα
 • Αντικεραυνική Προστασία
 • Ασθενή Ρεύματα
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Ιατρικά Αέρια

Επισημαίνεται ότι απαιτείται να γίνουν και οι ακόλουθες ενέργειες:

 • η Διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου.
 • η εκπόνηση μελέτης επισκευών με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών που εντοπίστηκαν στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου και τα μη φέροντα δομικά στοιχεία πλήρωσής του.

ypodomes.com

APXH