Connect with us

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 35 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων”

Δυτ. Μακεδονια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 35 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων”

Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης/Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Το Ν. 489/1976, άρθρο 3, παρ.3 (331/Α/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986) και ισχύει.
 9. Το Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».
 10. Την εγκύκλιο Υπουργού αριθμ. 1761/8322/22-5-1998 υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 11. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 12. Το αρίθμ πρωτ. 7112/16-1-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014308525) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης σχετικά με ασφάλιση 35 συνολικά Μηχανημάτων Έργου & Οχημάτων, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρίθμ πρωτ. 7112/15-2-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 13. Την αρίθμ 299/24 (ΑΔΑ: 9ΠΠΗ7ΛΨ-ΞΕΙ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης.
 14. Την αρίθμ 1616/24 (ΑΔΑ 6ΝΘ77ΛΨ-ΦΔΠ/ΑΔΑΜ: 24REQ014331509) απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 072.0899.
 15. Τις αρίθμ πρωτ. 35743/1-3-2024 (ορθή επανάληψη-ΑΔΑΜ: 24PROC014353801) και 40856/12-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014404568) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών από τις οποίες δεν προέκυψε ανάδοχος λόγω απόρριψης των υποβαλλόμενων προσφορών.
 16. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσης (συνημμένοι πίνακες).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όσοι ασφαλιστικοί πράκτορες αυτών, ασκούν νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα και οχήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα που προβλέπει η παρούσα και να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:

 • Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • Η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών θα είναι ετήσιας διάρκειας.
 • Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης) και του αναδόχου.
 • Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.000,00€ για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που ακολουθούν στους πίνακες (Παράρτημα Ι) στο τέλος της παρούσης.
 • Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των οχημάτων.
 • Η χρονική περίοδος της ασφάλισης θα ξεκινά από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
  1. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 %
  2. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%
  3. Κράτηση 0,02% υπέρ ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
  4. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8%, (σε τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) επί του καθαρού ποσού (παρ. 2, άρθρο 64 Ν. 4172/13, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1028/2014).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιμή ασφαλίστρων για κάθε επιμέρους όχημα και Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης για το χρονικό διάστημα αυτής (1 έτος) και συγκεκριμένα:

 • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/ εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των οχημάτων  και καλύψεων δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Αντιπροσφορές, εναλλακτικές  προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων θα προέρχεται από μια (1) ασφαλιστική εταιρεία (για τα υποψήφια ασφαλιστικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας εταιρείες).
 • Τα επιβατηγά αυτοκίνητα θα οδηγούνται από άτομα ηλικίας άνω των 23 ετών και οι οδηγοί θα είναι κάτοχοι αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου πέραν του ενός έτους.
 • Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και να τα καταθέσουν (δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής) στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού – Γραφείο 18 (Ημιόροφος) του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης μέχρι και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 εντός σφραγισμένου φακέλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα συνημμένα υποδείγματα:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα που υποβάλει την προσφορά (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε  περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) για την υποβολή προσφοράς.
 • Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας του ενδιαφερομένου (πράκτορα, μεσίτη, παραγωγού ασφαλίσεων κ.λ.π.) με την Ασφαλιστική Επιχείρηση ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τη συνεργασία του ενδιαφερομένου με την Ασφαλιστική Επιχείρηση
 • Εάν ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικός πράκτορας: τη σύμβαση πρακτόρευσης με την ασφαλιστική επιχείρηση στο όνομα της οποίας αναλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εργασίες.
 • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λειτουργίας από την Τράπεζα Της Ελλάδος σύμφωνα με τον Ν. 4364/16 (ΦΕΚ 13Α)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται όλους  τους όρους της παρούσης και θα παρέχει το σύνολο των καλύψεων καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
 • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά όπως :
  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε δημοπρασίες, σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
  2. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ
  3. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (δηλώνω υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

Σημείωση: Για την ως άνω περίπτωση 4, βάσει του Ν. 4611/19, αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους ή του εκπροσώπου αν έχει οριστεί από το καταστατικό τους.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια ημέρα Δευτέρα 1 Απριλίου  2024 και ώρα 12:30 στο γραφείο 25 Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος) της Π.Ε Κοζάνης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες. Κατόπιν της αξιολόγησης, αναδεικνύεται και ανακοινώνεται ο προσφέρων με τη νομίμως χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αποτελεί τον μειοδότη.

Η αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εάν τούτο κριθεί σκόπιμο στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός υποψηφίου οικονομικού φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  οι υποψήφιοι οικονομικού φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2461034639 αρμόδια υπάλληλος κα Σοφία Χαραλαμπίδου.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Αμανατίδης

APXH