Συγκεκριμένα πρόκειται για Φωτοβολταϊκό Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και συνοδά έργα υποδομής στα Γρεβενά

Στη δεδομένη χρονική στιγμή το έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 16/10/2023 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία PLAIN SOLAR.

Ταυτότητα του έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Κλίμα», του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα αποτελείται από 33.043 Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρείας Jinko Solar ονομαστικής ισχύος 575Wp έκαστο.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα αποτελείται από τέσσερα (4) γήπεδα εγκατάστασης συνολικού εμβαδού 211.416,74m2 που θα περιφραχθούν αυτόνομα.

Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός θα αποτελείται από 33.043 Φ/Β πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, τύπου JKM575N-72HL4, της εταιρείας Jinko Solar και συνολικής ισχύος 19 MWp.

Εντός του Φωτοβολταϊκού Σταθμού θα εγκατασταθούν τέσσερις (4) Υποσταθμοί Παραγωγής.

Ο Σταθμός στη θέση «Κλίμα» της εταιρείας PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα συνδεθεί μέσω νέων υπόγειων γραμμών μέσης τάσης, στο υπό αδειοδότηση ΚΥΤ 33/400kV «Ευρώπολη», που αδειοδοτείται από άλλο έργο.

Οδοποιία
Ο Σταθμός στη θέση «Κλίμα» της εταιρείας PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα συνδεθεί μέσω νέων υπόγειων γραμμών μέσης τάσης, στο υπό αδειοδότηση ΚΥΤ 33/400kV «Ευρώπολη», που αδειοδοτείται από άλλο έργο.

Πηγή: ypodomes.com