Connect with us

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Παράταση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δυτ. Μακεδονια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Παράταση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» –

“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

             Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (ΜΔΣ) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc

https://weld-ndt.uowm.gr/

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 σε τριάντα (30), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000,00€.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση Εισαγωγής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Το ειδικό έντυπο της γραμματείας υπάρχει στην ιστοσελίδα https://weld-ndt.uowm.gr/)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Βεβαίωση Τόπου Σπουδών (Εκδίδεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει
 • Δύο (2) στατικές επιστολές
 • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
 • Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ %
1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος 30%
2 Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας 10%
3 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 10%
4 Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
5 Συστατικές επιστολές 10%
6 Συνέντευξη 30%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Τις ενστάσεις εξετάζει η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά, και αυτή αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους: α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο weld-ndt@uowm.gr έως και 30-09-2023. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες και

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier έως και 30-09-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης

Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

 

 • Γραμματεία ΠΜΣ
  Τηλ: 2461056492, 246068239,
  e-mail: weld-ndt@uowm.gr
 • Διευθυντής ΠΜΣ
  Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος
  Τηλ: 2461056215
  e-mail: smaropoulos@uowm.gr
 • Στην ιστοσελίδα

https://weld-ndt.uowm.gr/

 

Ο Δν/της του ΠΜΣ

 

. Στέργιος Μαρόπουλος 

                                                            Καθηγητής

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH