Connect with us

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Γρεβενα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα    1ο Επανακατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (O.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2023 και των Νομικών Προσώπων του [Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Α.& Α.) και Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)]
Θέμα    2ο Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    3ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    4ο Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών
Θέμα    5ο Επέκταση της μίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην θέση Σκάμνα του αγροκτήματος Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Γεωργίου Καραμιχαηλίδη του Ραφαήλ)
Θέμα    6ο Εκμίσθωση του αριθμ. 1 Δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα    7ο Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) της Κοινότητας Πολυδένδρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα    8ο Τροποποίηση της αριθμ. 118/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Επιβολή Τέλους Χρήσης Δημοτικών Ακινήτων σε βάρος πρώην μισθωτών για τη μεταβατική χρονική περίοδο μεταξύ παλαιάς και νέας μίσθωσης, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή” (αιτήματα Βασιλικής Δελημήτρου, Στεργίου Χαντέ και Χρυσής Ευθυμίας)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα   9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δημοτική οδοποιία 2020” (Α.Μ. 5/2020)
Θέμα  10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και υποδομών Κρανιάς Περιβολίου” (Α.Μ. 36/2020)
Θέμα  11ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης νερών ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού” (Α.Μ. 70/2020)
Θέμα  12ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση – συντήρηση – βελτίωση πρόσβασης οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας”  (Α.Μ. 97/2018)
Θέμα  13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” (Α.Μ. 73/2018)
Θέμα  14ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 121/2018)
Θέμα  15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση Δημοτικών χώρων (έτους 2020)” (Αυτεπιστασία) (Α.Μ. 44/2020)

 

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Θέμα 16ο Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος του οικισμού Μικρού Σειρηνίου με ιδιόκτητες εκτάσεις του Αναστασίου Σίμου του Γεωργίου στον οικισμό Μικρού Σειρηνίου στην Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου του Δήμου Γρεβενών

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα  17ο Εκ νέου δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ΄ αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ1009, ΚΗΙ 1019 & ΚΗΥ 3743 φορτηγών (ημιφορτηγών) και ανάληψη υποχρεώσεων παραχωρημένων οχημάτων από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα 18ο Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών
Θέμα 19ο Ενημέρωση για το πρόγραμμα του 2ου Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Γρεβενών για το 2023
Θέμα 20ο Έγκριση της αριθμ. 13/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του  Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 για το έτος  2023”
Θέμα 21ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η κατάθεση, παράσταση(σημείωμα) και συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής του Δήμου Γρεβενών κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών καθώς και η εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και σε δεύτερο βαθμό έως την τελεσιδικία της απόφασης. Επιπλέον, ο χειρισμός εν γένει της υπόθεσης προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Μυρσίνης (για το 5ο θέμα)
  2. Περιβολίου (για το 6ο θέμα)
  3. Πολυδένδρου (για το 7ο θέμα)
  4. Μ. Σειρηνίου (για το 8ο θέμα)

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή Τζουβάρα

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH