Connect with us

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Γρεβενα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Δημόσιο Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Φ.Ε.Κ. 3027/τεύχος B7U8 Μαίου 2023 «Ορισμός ειδικοτήτων που ϋα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024».
 2. Γην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.21609, Αθήνα 04-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024».

 1. Την αριθμ. Κ5/59260, Αθήνα 30-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ειδικότητες Παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.».
 2. Φ.Ε.Κ. 3589/τεύχος Β730 Μα(ου 2023 «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενοι στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.» στην 3** Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο Δ.ΙΕΚ του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ καθορίζεται η ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

και ο αριθμός των εισακτέων για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο καθορίζεται στις 25 θέσεις.

Ανακοινώνει ότι:

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν. Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε Ν.4763/2020 για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, Χειμερινό 2023Β’ θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η επιλογή γίνεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, tu εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και I (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)» είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία . ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ).
 • Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών Απολυτήριο Γ.Ε.Ν.. απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων σπουδών (Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου. Τ.Ε.Λ.).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
 • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 • Βεβαίωση ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών, αντί του όικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του. εκοοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να tu προσκομίσουν, υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων Β.Ε.Κ. των Ι.ΕΚ. & του Μεταλυκειακού Έτους-Τάςη Μαθητείας, απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων σπουδών (Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ.). σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).

Η κατάταξη γίνεται στο Γ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και I (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης ( με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής ) Ή απαλλάσονται από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α*.

Δικαιολογητικά για την κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζόμενων Δ.ΙΕΚ σύμφωνα με την υπαρ.5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β) » είναι τα ακόλουθα :

 • Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία. ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου συμπληρώνεται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
 • Αναλυτική Βαθμολογία ή Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.
 • Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής-κατάταςης από την Ιη εως !5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (Τέρμα Γαλιαδούρη Μαθητική Εστία) καθημερινά, κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24620-84223-6982472771-6959629124

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH