Connect with us

“ΕΛΠΙΔΑ” – Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Καταγγελία περί μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την διαβούλευση έργου ανεμογεννητριών στα Πιέρια όρη

Δυτ. Μακεδονια

“ΕΛΠΙΔΑ” – Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Καταγγελία περί μη τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την διαβούλευση έργου ανεμογεννητριών στα Πιέρια όρη

Με επιστολή μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταγγέλλουμε την μη τήρηση  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την διαβούλευση έργου ανεμογεννητριών στα Πιέρια όρη.

Η καταγγελία αφορά στο έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 44,85 MW στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΟ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΑΒΔΕΛΑ-ΤΟΥΡΛΑ» και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Βελβενδού & Κατερίνης, στις Π.Ε. Κοζάνης & Πιερίας», από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ.

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται, κατά παράβαση της νομοθεσίας, η εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου εντός περιοχής Natura 2000 με την ονομασία ‘Πιέρια Όρη, η οποία έχει  ιδιαίτερη σημασία ως οικότοπος αλπικής ζώνης, καθώς εκεί υπάρχουν λιβάδια και βραχώδεις σχηματισμοί.

– Στην κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου   και ειδικότερα στην ανάλυση της συμβατότητας του έργου, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει στην περιοχή οικότοπος προτεραιότητας, κάτι που είναι ψευδές. Γιατί όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα χάρτη που καταθέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (όπου απεικονίζονται :  Τα αιολικά, οι περιοχές Natura Πιερίων και Ολύμπου και οι οικότοποι Προτεραιότητας), αναμφισβήτητα  η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών είναι  εντός του οικοτόπου προτεραιότητας.

Για το έργο έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη φάση της Διαβούλευσης επίσης αρνητικά γνωμοδότησε:  Ο Δήμος Βελβεντού, η Διεύθυνση Δασών Πιερίας και η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση τις κατατεθείσες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, περιμέναμε με αγωνία την διατύπωση γνώμης και από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 7 του Ν. 3937/2011) αλλά και βάσει των  αρμοδιοτήτων  του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, καθώς το έργο βρίσκεται εντός περιοχής  Natura 2000, δηλαδή εντός προστατευόμενης περιοχής.

Δυστυχώς όμως με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η αρμόδια Δ/νση δεν απέστειλε αίτημα για γνωμοδότηση στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, όπως αυτό προκύπτει από  το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Επίσης σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ υποχρεούνται οι  Αρχές  να προβαίνουν σε «δέουσα εκτίμηση» των επιπτώσεων μιας δραστηριότητας στην περιοχή τους. Σύμφωνα μ’ αυτήν: Αν οι αρμόδιες εθνικές αρχές διατηρούν έστω και αμφιβολίες ως προς την πρόκληση επιβλαβών συνεπειών ενός έργου, τότε είναι υποχρεωμένες να ακυρώσουν την εκτέλεση του έργου.

Ο αρμόδιος Δήμος Βελβεντού, στην περίμετρο του οποίου χωροθετείται το εν λόγω έργο  –  ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στις υπόχρεες Αρχές-  έχει επισημάνει  και επικαλείται συγκεκριμένες βλάβες καθώς και  περιβαλλοντική διακινδύνευση από το συγκεκριμένο έργο.

Τούτων δοθέντων, η  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σχετικά με τις  επιβλαβείς  συνέπειες  καταστρατηγείται.

Από στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προκύπτει επίσης  ότι στην περιοχή του εν λόγω  έργου, έχουν αδειοδοτηθεί ή/και επιδιώκεται να   αδειοδοτηθεί    ένας   σημαντικός αριθμός αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι οι  επιπτώσεις όλων αυτών στο περιβάλλον, τη μορφολογία και φυσιογνωμία της περιοχής αλλά και στη χλωριδοπανίδα και ορνιθοπανίδα αυτής,  θα είναι σωρευτικές. Οι επιπτώσεις αυτές  δεν έχουν συνεκτιμηθεί και συναξιολογηθεί επαρκώς σε σχέση με την φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος  καθώς η διαδικασία αδειοδότησης  και η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται  για κάθε έργο μεμονωμένα .

Η Ελλάδα, στις 15.02.23, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αιτιολογημένη παρέμβαση  (INFR(2014)4073) για μη συμμόρφωσή της με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και επίκειται παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης χωροθέτησης  Αιολικών Σταθμών, χωρίς τις απαιτούμενες αιτιολογίες και χωρίς λήψη μέτρων, εντός και γύρω από προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η πρακτική αυτή βρίσκει την κορύφωσή της.

Η περιβαλλοντική καταστροφή που θα επέλθει σε ένα προστατευόμενο και πανέμορφο βουνό θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο  στο περιβάλλον όσο και στην αναπτυξιακή προοπτική των γύρω περιοχών.  Ιδιαίτερα δε για την Περιφέρεια της  Δυτικής Μακεδονίας όπου η αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού, είναι τώρα πια μονόδρομος, λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης και της δραστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου.

Δυστυχώς όμως  αυτό το οποίο συντελείται σήμερα στα Πιέρια δεν είναι ένα  μεμονωμένο πρόβλημα.

Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, λόγω της πυκνότητας του Δικτύων  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας στα εδάφη της και λόγω της απουσίας  χωροταξικού για την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων Ενέργειας, συντελείται ένα Εθνικό έγκλημα.

Η  συσσώρευση έργων φωτοβολταικών και ανεμογεννητριών   στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία  αδειοδοτούνται ή/και εκτελούνται ανεξέλεγκτα και ξεπερνούν πλέον τα 30 GW. Απουσιάζει πλήρως η σωρευτική εκτίμηση των επιπτώσεων σε συνδυασμό με την  φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων της αλλά και η εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, καθώς η αιτούμενη ισχύς δεσμεύει πάνω από 600.000 στρέμματα παραγωγικής γης και στερεί εκτός από τα έσοδα των παραγόμενων προϊόντων και τις κοινοτικές ενισχύσεις, οδηγώντας στην ανεργία και τη φτώχεια τους ανθρώπους που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.

Στην περιοχή δηλαδή όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η πιο βίαιη απολιγνιτοποίηση συνωστίζονται «επενδυτές» που μεταφέρουν κέρδη εκτός Δυτικής Μακεδονίας και στις περισσότερες των περιπτώσεων μεταφέρουν  και τα πράσινα δικαιώματα εκτός της  Χώρας.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός ότι τα συγκριμένα  πάρκα  ΑΠΕ έχουν την έδρα τους  στη Δυτική Μακεδονία, στο ΑΕΠ της περιοχής θα προστεθεί και το ΑΕΠ των συγκεκριμένων πάρκων ΑΠΕ, δημιουργώντας έτσι μια εικονική πραγματικότητα.

Το γιγαντιαίο Πάρκο της ΔΕΗ κατασκευάζεται σήμερα κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων και του ισχύοντος Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, που καταργήθηκαν με το Νόμο για την Απολιγνιτοποίηση.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε την παρέμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη διαδικασία Διαβούλευσης για τα Πιέρια, αλλά και συνολικότερα  για τη Δυτική Μακεδονία.

 Τα Πιέρια πρέπει να σωθούν και μαζί με αυτά  όλες οι  περιοχές φυσικού κάλλους που σήμερα κατακλύζονται από την άναρχη, καταστροφική και χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων Ενέργειας .

Για τον Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος – Επικεφαλής

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH