Connect with us

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό: Τι αλλάζει

Ελλαδα

Κατατέθηκε η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό: Τι αλλάζει

Kατατέθηκε τα ξημερώματα η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις, «κούρεμα» οφειλών και έως 420 δόσεις για περισσότερους δικαιούχους.

Η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, αλλάζει τα δεδομένα στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

«Κανόνες απόρριψης» και έκπτωση

Στις καινοτομίες που φέρνει, περιλαμβάνεται το ότι για πρώτη φορά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και οι διαχειριστές δανείων θα δημοσιοποιούν τις αιτίες απόρριψης των ρυθμίσεων. Αυξάνεται έτσι η διαφάνεια ώστε να μην αποκλείονται «άνευ λόγου και αιτίας» δικαιούχοι των ρυθμίσεων.

Τίθενται έτσι ουσιαστικά γενικοί «κανόνες απόρριψης» που θα γίνονται γνωστοί σε όλους εκ των προτέρων, ενώ σε περίπτωση απόρριψης θα υπάρχει εκ των υστέρων υποχρέωση αιτιολόγησης και από τον οφειλέτη.

Παράλληλα, προσφέρεται έκπτωση σε τυχόν πρόωρη εξόφληση δόσεων προς το Δημόσιο, ίση με όλους τους τόκους που αντιστοιχούν στην υπολειπόμενη διάρκεια τα ρύθμισης.

Προβλέπεται ακόμα ότι, σε περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό για ανάκτηση υπέρ του διαχειριστή δανείων ή τράπεζας, υπό όρους τότε «τεκμαίρεται» πως ο πιστωτής συναινεί και σταματούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη.

Διευρύνεται παράλληλα ο αριθμός των δικαιούχων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η τροπολογία σε δέκα σημεία
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων:

1) Παρέχεται δυνατότητα ένταξης σε όλους όσους χρωστούν πάνω από 10.000 ευρώ, ακόμα και αν το 100% των οφειλών συγκεντρώνεται σε ένα και μόνο χρηματοδοτικό φορέα (πχ ένα στεγαστικό σε μία τράπεζα)

2) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

3) Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της Πλατφόρμας.

4) Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση.

5) Πλέον όμως, και ο οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

6) Τεκμαίρεται η συναίνεση στην προτεινόμενη ρύθμιση, κάθε πιστωτή που είναι χρηματοδοτικός φορέας (τράπεζα, διαχειριστή δανείου ή fund κλπ) για τον οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο του Εξωδικαστικού. Τίθεται όμως ως όρος ότι «διασφαλίζεται για τον πιστωτή καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής». Στην περίπτωση αυτή πάντως, όπου η συναίνεση του Πιστωτή τεκμαίρεται, δεν υπογράφει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται «καταλαμβανόμενος πιστωτής» και παύουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη.

7) Δυνατότητα υποβολής αίτησης δίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

8) Επιτρέπεται, υπό όρους, η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του. Πρέπει να μην είναι 15% μεγαλύτερη από την δόση που προτείνει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού.

9) Εντάσσονται και οφειλές υπέρ τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023. Τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπό ψήφιση διατάξεων, για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες οφειλετών.

10) Προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

www.aftodioikisi.gr

APXH