Connect with us

“Σφαγή ανέργων” στα Γρεβενά για τη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων 8μηνης απασχόλησης

Γρεβενά

“Σφαγή ανέργων” στα Γρεβενά για τη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων 8μηνης απασχόλησης

Αναρτήθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, σχεδόν ένα μήνα δηλαδή μετά την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων (30 Ιανουαρίου) και τη διαδικασία κατάθεσης ενστάσεων που ακολούθησε, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Γρεβενών,   συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 7.180 θέσεις θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μ. Καραμεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους), όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους). Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα. Με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελούμενων (συμβουλευτική και κατάρτιση). Αναλυτικότερα, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, θα προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του προγράμματος κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει πληροφόρηση στον ωφελούμενο σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (πρόγραμμα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμενου εάν επιθυμεί να το παρακολουθήσει ή όχι. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της δράσης της κατάρτισης είναι προαιρετική.

Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται στη φάση της πρώτης συμβουλευτικής δράσης, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει από τον Εργασιακό Σύμβουλο το Συστατικό Σημείωμα προκειμένου να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο). Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος και αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό-επαναπροσανατολισμό των συμμετεχόντων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελούμενων έχει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης. Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» / «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος» καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2). “Σφαγή” ανέργων – 367 επιλαχόντες- 1 στους 10 οι επιτυχόντες

Από τη λεπτομερή μελέτη των οριστικών αποτελεσμάτων, έρχεται για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια και μάλιστα με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει το Νομό Γρεβενών.

Και αυτό γιατί για τις 70 διαθέσιμες θέσεις Κονωφελούς Εργασίας στο Δήμο Γρεβενών, κατατέθηκαν από ανέργους των Γρεβενών (πήραν μοριοδότηση από κριτήριο εντοπιότητας) 434 αιτήσεις, ενώ σε 200 και πλέον ανέρχονται οι αιτήσεις που είχαν τις θέσεις των Γρεβενών ως δεύτερη ή τρίτη προτίμηση (έγιναν από ενδιαφερόμενους των άλλων δήμων). Από τους 434 ανέργους που κατέθεσαν αίτηση οι 367 είναι επιλαχόντες (3 θέσεις δε καλύφθηκαν λόγω “δύσκολης” ειδικότητας). Πρόκειται δηλαδή για ανέργους που πληρούσαν όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που έθετε ως προϋπόθεση η προκήρυξη του προγράμματος και οι αιτήσεις που κατέθεσαν ήταν έγκυρες και με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όλοι αυτοί, έμειναν πίσω στη μοριοδότηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα επιτυχόντων. Στους 367 επιλαχόντες θα πρέπει να προστεθούν και όσοι κατέθεσαν αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν ( αποκλειόμενοι) γιατί δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ή τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του προγράμματος Εν κατακλείδι, αν προστεθούν οι 67 οριστικοί επιτυχόντες, οι 367 επιλαχόντες και ένας εύλογος (αναλογικά) αριθμός αποκλειόμενων, τότε προκύπτει ότι για τις 70 διαθέσιμες θέσεις του Δήμου Γρεβενών, κατατέθηκαν τουλάχιστον 600 αιτήσεις. Κατά συνέπεια, στο πρόγραμμα εντάσσεται σχεδόν ένας στους δέκα ανέργους που υπέβαλλαν αιτήσεις.

Θυμίζουμε ότι οι προσφερόμενες θέσεις, ήταν οι εξής: – 1 θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) – 1 θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER – 1 θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB – 1 θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ – 2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1 θέση ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ – 1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 1 θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 2 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – 16 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 4 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ – 1 θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – 4 θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 2 θέσεις ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 1 θέση ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 4 θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – 1 θέση ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – 1 θέση ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 1 θέση ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 1 θέση ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – 1 θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – 1 θέση ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – 5 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 2 θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 1 θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ’ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 1 θέση ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – 1 θέση ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) – 1 θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 1 θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – 1 θέση ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – 1 θέση ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ – 1 θέση ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – 1 θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

”Πρωϊνή” Γρεβενών

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH